Title
Wykszta³cenie:
1992-1994 Studium
Fizjoterapii w Gdañsku-Wrzeszcz

(tytu³:

technik
fizjoterapii

)1994-1998 Akademia
Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Studia Magisterskie

(tytu³:

mgr
rehabilitacji ruchowej

)2009-2011
Studia Doktoranckie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu(tytu³:

dr
n. med

.)2011-2012 Elbl¹ska
Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elbl¹guKierunek
:

Przygotowanie
Pedagogiczne

Kursy
i szkolenia:
20012003
Kurs Mc Kenzie Poznañ (A ,B, C, D)

06.2007 Kurs
PNF podstawowy Warszawa05.2007 Kurs
Kaltenbor-Evjenth Katowice – koñczyna dolna09.2007 Kurs
FITS skoliozy Wroc³aw – dr M. Bia³ek11.2007 Kurs
Kaltenbor-Evjenth w Katowice – koñczyna górna12.2007 Kurs
FITS skoliozy Wroc³aw – dr M. Bia³ek03.2008 Kurs
Tkanek Miêkkich rozluŸnianie powiêziowe cz.1, Poznañ03.2008 Kurs
Kaltenbor-Evjenth Katowice – krêgos³up lêdŸwiowy05.2008 Kurs
Tkanek Miêkkich rozluŸnianie powiêziowe cz.2 ,Poznañ05.2008 Kurs
Kaltenbor -Evjenth w Katowice – krêgos³up szyjny i piersiowy09.2008 Kurs
Dysbalans Miêœniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta , Poznañ05.2009 Kurs
3 –modu³owy Terapii Manualnej wg. Karela Lewita, Poznañ04.2009 Kurs
Terapii Czaszkowo-Krzy¿owej , Gdynia05.2009 Czaszkowo-Krzy¿owa
(Uwalnianie Psychomotoryczne i Regres)07.2009
Kurs Miêœniowo – powiêziowe rozluŸnianie, Poznañ07.2009 Kurs
Diagnostyka i terapia miednicy, Poznañ09.2009 Kurs
Kinesiology Taping cz.1, Gdañsk11.2009
Kurs Kinesiology Taping cz.2, Gdañsk12.2014
Warsztaty wprowadzaj¹ce do metody

DOBOMED

Basic,
Katowice
06.2016


SEAS
– Scientific Exercise Approach to Scoliosis Accreditation Program
(SA),Wroc³aw
09.2017
Szeœciomodu³owy podyplomowy kurs Terapii
Manualnej Andrzej Rakowski, Sieros³aw11.2017
Egzamin Terapia Manualna Andrzej Rakowski
,Sieros³aw11.2017
Terapia Manualna kurs rozwijaj¹cy I°
,Andrzej Rakowski, Sieros³aw
01.2018
Internatational Schroth Three
Dimensional Scoliosis Therapy According To Katharina Schroth ,
Wroc³aw
06.2019
Suche ig³owanie- medyczna akupunktura
modu³ I

,

Gdañsk07
.2019 Suche ig³owanie –medyczna
akupunktura modu³ II ,Gdañsk
Opublikowane
artyku³y:
Zieliñska
I., Kotwicki T., Szulc A.: Znacznego stopnia deformacja klatki
piersiowej
u
chorych z niskostopniow¹ skolioz¹ idiopatyczn¹ – opis
przypadków. Rehab. Prakt. 2010; 2: 28-30.Zieliñska
I., Kotwicki T., Szulc A.: Nieinwazyjna technika oceny
zniekszta³cenia klatki piersiowej w m³odzieñczej idiopatycznej
skoliozie.

Medycyna
Manualna 2009; 13: 64-69.

Kotwicki
T., Zieliñska I., Szulc A., Samborski W.: Simple technique to
evaluate thorax asymmetry in scoliosis: clinical usefulness to assess
deformity and mobility.

Stud.
Health Technol. Inform. 2010; 158: 24-

Leave a comment