News

Wykszta³cenie: 1992-1994 Studium Fizjoterapii w Gdañsku-Wrzeszcz (tytu³: technik fizjoterapii ) 1994-1998 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Studia Magisterskie (tytu³: mgr…