Regulamin

Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego Fizjo-Rehabilitacja Iwona Zielińska w Tczewie

§ 1. Podmiot leczniczy Fizjo-Rehabilitacja działa na podstawie:

– ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
– ustawa z dnia 25wrzesień 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994) obowiązująca od dnia 31.05.2016 r.
– innych przepisów prawa

§ 2. Firma podmiotu leczniczego

Podmiot leczniczy Fizjo-Rehabilitacja występuje pod firmą Klinika Rehabilitacji , zwany dalej „Klinika Rehabilitacji” i jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 220224427 .

§ 3. Cele i zadania podmiotu leczniczego

Podstawowym celem Klinika Rehabilitacji jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii, kinezyterapii, służących poprawie stanu zdrowia, odzyskaniu i utrzymaniu sprawności fizycznej.
Do podstawowych zadań Klinika Rehabilitacji należy:
– organizowanie działalności fizjoterapeutycznej,
– wykonywanie zabiegów fizjoterapii, rehabilitacji, kinezyterapii,
– udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych,
– prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej,
– opiniowanie o stanie zdrowia i poziomie sprawności fizycznej,
– współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
– prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu profilaktyki zdrowia,
– inne zadania zlecone przez osoby upoważnione oraz podmioty współpracujące z Centrum

§ 4. Miejsce udzielania świadczeń

1. Podstawowym miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Kliniki Rehabilitacji , mieszczące się pod adresem: ul. Wybickiego 13A, 83-110 Tczew
2. Centrum może udzielać świadczeń zdrowotnych w formie on-line, według zasad określonych w Regulaminie. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych on-line miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.
3. Centrum może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii, na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.
4. Na życzenie pacjenta Klinika Rehabilitacji może prowadzić świadczenia z zakresu fizjoterapii w formie wizyt domowych. Miejscem świadczenia usług jest wówczas adres zamieszkania pacjenta

§ 5. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:
– porady i konsultacje lekarskie oraz świadczenia ambulatoryjne w zakresie fizjoterapii,

§ 6. W Klinice Rehabilitacji istnieją następujące komórki organizacyjne:

– recepcja,
– gabinet fizykoterapii 1
– gabinet lekarski 2
– gabinet fizjoterapii 3
– gabinet fizjoterapii 4
– gabinet fizjoterapii 5
– gabinet fizjoterapii 6

§ 7. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym

1. Rejestracja pacjentów odbywa się przez kontakt telefoniczny z recepcją, kontakt mailowy.
2. Wizyty odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem wizyt. Klinika Rehabilitacji czynne jest od pn. do pt. w godz. 9-19.
3. W Przypadku, kiedy pacjent nie może odbyć wizyty jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klinike Rehabilitacji telefonicznie (tel 504061932), mailowo
(biuro@klinikarehabilitacji.eu)bądź we wcześniej ustalony sposób do godz 18 dnia poprzedzającego dzień wizyty. W przypadku wizyt odbywających się w poniedziałek lub po świętach i dniach wolnych jako ostateczny termin odwołania wizyty uznaje się ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym, do godz. 18.
4. Wizyty nieodwołane zgodnie z powyższymi terminami uznaje się za odbyte w związku z czym konieczne jest poniesienie kosztów 50% wartości zabiegu.
5. Wszystkie świadczenia w Klinika Rehabilitacjisą prowadzone przez kompetentnych pracowników, których kwalifikacje regulują oddzielne przepisy prawa.

§ 8. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

1. Klinika Rehabilitacji pobiera opłaty za świadczone usługi wg cennika dostępnego na recepcji oraz na stronie www.klinikarehabilitacji.eu

2. Klinika Rehabilitacji na żądanie pacjenta bądź jego reprezentanta może udostępniać dokumentację medyczną w formie kopii, wypisu bądź wyciągu. Za udostępnienie dokumentacji medycznej jest pobierana opłata w wysokości 30 zł.

§ 9. Klinika Rehabilitacji kieruje, organizuje oraz nadzoruje jego prawidłowe funkcjonowanie Iwona Zielińska która również reprezentuje Klinikę Rehabilitacji na zewnątrz i w kontaktach z innymi podmiotami współpracującymi z Klinika Rehabilitacji. Pod nieobecność powyższe osoby zastępuje osoba do tego przez nie upoważniona.

§ 10 . W podmiocie leczniczym Klinika Rehabilitacji dr n. med. Iwona Zielińska zainstalowany jest monitoring wizyjny, bez dźwięku. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest bezpieczeństwo osób i mienia, a także dochodzenia roszczeń. W podmiocie leczniczym oznaczono w widoczny sposób informacje o monitorowaniu. Pełny dostęp zasad działania dostępny jest w dla obsługiwanego pacjenta w recepcji.