Czym jest skolioza idiopatyczna?

Asian kid with scoliosis, isolated on white background

Skolioza idiopatyczna (SI) jest zniekształceniem trójpłaszczyznowym kręgosłupa i związanych z nim części narządu ruchu: klatki piersiowej i miednicy, a także narządów wewnętrznych. Zgodnie z ustaleniami Scoliosis Research Society skoliozą określamy skrzywienie kręgosłupa przekraczające 10° w badaniu rentgenowskim. Zniekształcenie ma charakter trójpłaszczyznowy, na który składa się wyboczenie w płaszczyźnie czołowej połączone z rotacją i torsją kręgów w płaszczyźnie horyzontalnej, a także zaburzeniem przebiegu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej: zmniejszeniem fizjologicznej kifozy piersiowej lub lordozy lędźwiowej. Choroba pojawia się w okresie wzrastania kręgosłupa. We wczesnym stadium, poniżej 20° kąta Cobba, rozwój skoliozy może samoistnie przebiegać w kierunku progresji, stabilizacji lub ustępowania. Okresy progresji najczęściej przypadają na okres szybkiego rośnięcia kręgosłupa .

U kogo najczęściej rozpoznawana jest skolioza idiopatyczna?

Jednym z najczęściej rozpoznawanych schorzeń ortopedycznych w wieku rozwojowym są skoliozy idiopatyczne, dotyczące około 2-3% populacji . Skoliozy o niewielkich wartościach kątowych spotyka się równie często wśród chłopców jak i  u dziewcząt. W miarę wzrastania kąta skrzywienia mierzonego metodą Cobba proporcja ta staje się niekorzystna dla dziewcząt.

Ryzyko progresji zniekształcenia w przypadku skoliozy idiopatycznej jest tym większe, im wcześniej skolioza wystąpi i im większy był kąt skoliozy w chwili jej wykrycia.

 

Jakie są przyczyny powstawania skolioz idiopatycznych?

Przyczyny postawania skolioz idiopatycznych nie zostały wyjaśnione. Powstało wiele teorii próbujących wyjaśnić zagadnienie etiologii SI,

 • teoria  zmian morfologicznych w obrębie chrząstek wzrostu kręgów więzadeł kręgosłupa oraz żeber ,
 • teoria wad wrodzonych ,
 •  teoria osteoplastyczna,
 • teoria zaburzeń wzrostowych powodowanych przez szybsze wzrastanie przedniej kolumny kręgosłupa, doprowadzające do wytworzenia się hipokifozy części piersiowej kręgosłupa a następnie poprzez jej rotację – bocznego skrzywienia,
 • teoria zaburzeń przemian ogólnoustrojowych, w tym syntezy mukopolisacharydów,
 • teoria zaburzeń równowagi mięśniowej,
 • teoria  zależności pomiędzy koordynacją nerwowo-mięśniową a rozkładem napięć mięśni,
 • teoria zaburzeń symetrii wzorca postawy i ruchu na pojawienie się skoliozy u dzieci ,
 • teoria nierównowagi mięśni rotujących kręgosłup po stronie wypukłości skrzywienia ,
 • teoria zniekształcenia klatki piersiowej, w tym asymetria długości i położenia żeber ,
 • czynniki genetyczne,
 • teoria zaburzeń w wytwarzaniu i oddziaływaniu melatoniny,

Z punktu widzenia fizjoterapeuty można podsumować, że skolioza jest chorobą wieloukładową, która rozwija się według nieprawidłowych wzorców, o nie ustalonej jak dotąd etiologii.

Na czym polega  leczenie skolioz idiopatycznych?

Leczenie skolioz powinno obejmować współpracę pomiędzy lekarzem ortopedą, ortotykiem oraz fizjoterapeutą . Niezbędne jest monitorowanie rozwoju skoliozy przez regularne wizyty lekarskie  oraz  wykonywanie ćwiczeń w domu .

Cel leczenia zachowawczego sprowadza się do zahamowania progresji skrzywienia i stworzenia lepszych warunków do wzrastania kręgosłupa oraz klatki piersiowej.

Po przekroczeniu 25 stopni kąta Cobba stosuje się leczenie gorsetowe.

 Jakie ćwiczenia stosuje się w leczeniu skoliozy idiopatycznej?

W  skoliozach niskostopniowych (10°-24°) zasadniczym sposobem terapii jest stosowanie różnorodnych ćwiczeń korekcyjnych. Cel leczenia zachowawczego sprowadza się do zahamowania progresji skrzywienia i stworzenia lepszych warunków do wzrastania kręgosłupa oraz klatki piersiowej.

Spośród metod fizjoterapii  na uwagę zasługują:                                       

 • metoda oparta na asymetrycznej mobilizacji klatki piersiowej i kręgosłupa w trzech symetrycznych pozycjach wyjściowych według Dobosiewicz; celem metody jest uzyskanie czynnej korekcji skrzywienia, mobilizacja poszczególnych segmentów ruchowych kręgosłupa, zwiększenie kifozy odcinka piersiowego kręgosłupa.
 • metoda Lehnert – Schroth, opierająca się na asymetrycznych ruchach tułowia, głównie w płaszczyźnie czołowej, derotację umożliwiającą uruchomienie żeber okolicy wklęsłej tułowia oraz  korektę w płaszczyźnie strzałkowej ,
 • metoda FITS, zwracająca uwagę na terapię tkanek miękkich usuwającą przeszkody do korekcji oraz stosowanie trójpłaszczyznowych wzorców ruchowych,
 • metoda SEAS oparta na ćwiczeniach stabilizujących kręgosłup w celu uniknięcia progresji skoliozy.

Jak często należy ćwiczyć?

Ćwiczenia powinno się wykonywać codziennie, około 30-40 minut.

Jakich ćwiczeń nie wolno wykonywać?

Biorąc pod uwagę trójpłaszczyznowy charakter deformacji zawierający w sobie element utraty fizjologicznej kifozy piersiowej – zarówno mobilizowanie kręgosłupa piersiowego w kierunku wyprostnym, jak i wzmacnianie mięśni prostujących grzbiet w odcinku piersiowym należy uznać za nielogiczne i nieuzasadnione.

Należy unikać ćwiczeń na siłowni szczególnie przed zakończeniem wzrostu biologicznego.

Wątpliwości budzi polecane dawniej kształtowanie tak zwanego gorsetu mięśniowego. W świetle doniesień naukowych siła mięśni posturalnych u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa jest na ogół większa niż u ich zdrowych rówieśników.

 

Kiedy stosujemy gorset w leczeniu skolioz idiopatycznych?

Progresja skoliozy i osiągnięcie przez nią 25° według Cobba u chorych niedojrzałych biologicznie, z ujemnym testem Rissera, jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia gorsetowego , którego celem jest:

 • zatrzymanie progresji skoliozy lub zmniejszenie tempa narastania skrzywienia,
 • zmniejszenie asymetrii klatki piersiowej,
 • kształtowanie symetrii tułowia.

W ramach leczenia gorsetowego skolioz w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, najbardziej rozpowszechnił się gorset Chêneau.

O powodzeniu leczenia gorsetowego decyduje przestrzeganie następujących zasad:

 • osiągnięcie w ciągu 2-3 pierwszych miesięcy wstępnej korekcji skoliozy w płaszczyźnie czołowej o około 50%,
 • przestrzeganie przez pacjenta czasu noszenia gorsetu,
 • połączenie prawidłowo dobranych ćwiczeń ze stosowaniem gorsetu.

Leczenie gorsetowe powinno być prowadzone do osiągnięcia dojrzałości kostnej. Zakończenie leczenia gorsetowego powinno odbywać się stopniowo. O sukcesie tej metody można mówić gdy nastąpiła stabilizacja rozwoju skoliozy

Zostaw komentarz